FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Site Logo van België
Directie van de Verkiezingen
rss Pagina afdrukken

  Nieuws (Gedetailleerde weergave)

  07.09.2017 Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 - Inschrijving

  Algemene informatie

  In uitvoering van de Lambermont-akkoorden in 2001, werden de volledige provinciale en gemeentewetgeving, op enkele uitzonderingen na, overgedragen van de federale Staat aan de drie Gewesten (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Deze overdracht werd geregeld door de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2001).

  Hieruit volgt dat, sinds de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006, elk van de drie gewesten uitsluitend bevoegd is voor de wetgeving (“decreten” in het Waalse en Vlaamse Gewest en "ordonnanties" in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), de reglementering en de organisatie van de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. Sinds 01/01/2015 is de Duitstalige Gemeenschap bovendien bevoegd voor de reglementering en organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen in de 9 Duitstalige gemeenten.

  Alle informatie omtrent de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 vindt u (binnenkort) dan ook op de websites van de 3 Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap:

  Inschrijving van burgers van vreemde origine

  Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, kunnen de burgers van vreemde origine die in België verblijven, zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven als kiezer voor deze verkiezingen.

  1. Burgers van een Lidstaat van de Europese Unie

   Elke onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

   (Merk op dat degenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 zich niet meer als kiezer moeten inschrijven voor de verkiezingen van 2018). Opgelet: het gaat hier wel degelijk om een inschrijving voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet voor de verkiezing van het Europees Parlement in 2014. Neem bij twijfel contact op met uw gemeentebestuur.

   Aan welke voorwaarden moet u voldoen ?
   • Onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie ;
   • Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018 ;
   • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente sinds 1 augustus 2018 ;
   • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten ;
   • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

   Om u in te schrijven, moet u het inschrijvingsformulier (PDF) invullen en afgeven vóór 31 juli 2018 aan uw gemeentebestuur.

  2. Burgers van vreemde origine van een Staat die geen lid is van de Europese Unie

   Elke onderdaan van een staat buiten de Europese Unie die sinds minstens vijf jaar in België woont, mag stemmen, op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

   Merk op dat degenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 zich niet meer als kiezer moeten inschrijven voor de verkiezingen van 2018.

   Aan welke voorwaarden voldoen ?
   • Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar ;
   • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2018 ;
   • Minimum 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018 ;
   • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten ;
   • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

   Om u in te schrijven, moet u het inschrijvingsformulier (PDF) invullen en afgeven vóór 31 juli 2018 aan uw gemeentebestuur. U moet eveneens een verklaring tekenen waarin u zich ertoe verbindt om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring staat in het inschrijvingsformulier.

  Voor de gemeentebesturen

  Omzendbrief dd. 04 september 2017 – Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 – Inschrijving van de burgers van vreemde origine op de kiezerslijsten.

  Omzendbrief dd. 20 juli 2006 - Stemrecht van de burgers van de Europese Unie en van buiten de Europese Unie bij de gemeenteraads-verkiezingen - Inschrijving op de kiezerslijst.

  1. Over de inschrijving van onderdanen van vreemde origine van een Staat die geen lid is van de Europese Unie

   • Omzendbrief van 30 januari 2006 betreffende de inschrijving van vreemdelingen die in België verblijven en die geen onderdanen zijn van een Lidstaat van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden (Belgisch Staatsblad van 3 februari 2006 - 2°editie).

   • Koninklijk besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie, die hun hoofdverblijfplaats in België hebben gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen.

   • Koninklijk besluit van 13 januari 2006 tot bepaling van de wijze waarop de erkenning van de aanvraag, die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie ingediend hebben bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats om ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, ingeschreven wordt in de bevolkingsregisters.

   • Ministerieel besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt, die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie, die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, evenals het model van het attest van de verklaring waarin de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijheden na te leven.

  2. Betreffende de inschrijving van de onderdanen van een Lidstaat van de Europese Unie

   • Ministerieel besluit van 13 januari 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, evenals de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen deze aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt.

   • Omzendbrief van 25 mei 1999 betreffende de inschrijving van de niet-Belgische burgers van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden.

  Nieuws

  12.10.2018
  Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
  21.08.2018
  Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
  25.06.2018
  Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
  26.04.2018
  Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
  20.04.2018
  Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

  Nieuws

  12.10.2018
  Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
  21.08.2018
  Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
  25.06.2018
  Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
  26.04.2018
  Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
  20.04.2018
  Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019