Vous êtes ici :  Commissions » Publicité de l'administration » Avis »2012

2012

  • print
Dernières nouvelles

Pas d'article dans la liste.

Avis n° 108 Sur le refus de donner accès au nom de l'auteur d'un rapport d'audit 10/12/2012
Avis n° 107 Sur une question sur l'application de la législation concernant la publicité de l'administration relative aux rapports d'interventions ambulances 10/12/2012
Advies 106 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in het bezit van de Inspectie van Financiën 10/12/2012
Advies 105 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het dossier waarin een klacht bij de Algemene Inspectie van de Federale en Lokale Politie werd behandeld 10/12/2012
Advies 104 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een benoemingsbesluit van de Hoge Raad voor de Justitie 10/12/2012
Advies 103 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een examendossier 10/12/2012
Advies 102 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een nota van de vroegere minister van Justitie met het oog op het zoeken van een 'gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden'/arresthuis 10/12/2012
Advies 101 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een dossier aangelegd naar aanleiding van een klacht 10/12/2012
Advies 100 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in het bezit van de FOD Financiën 10/12/2012
Avis n° 99 Sur le refus implicite de donner accès aux documents considérés internes 12/11/2012
Advies 98 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in het bezit van de Regie der Gebouwen na een verzoek tot heroverweging 12/11/2012
Advies 97 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten ingediend bij en opgesteld door de Inspectie van Financiën 12/11/2012
Advies 96 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot dossiers aangelegd naar aanleiding van klachten 12/11/2012
Advies 95 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een brief van de ex-echtgenote 12/11/2012
Advies 94 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een klachtenbehandelingsdossier 12/11/2012
Advies 93 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een fiscaal dossier 12/11/2012
Advies 92 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot notulen van het uitvoerend comité van het Instituut voor bedrijfsrevisoren 12/11/2012
Advies 91 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het administratief dossier met betrekking tot een teruggave en de inhouding ervan om de eerder gevestigde belastingsaanslag te regulariseren 8/10/2012
Avis n° 90 Sur le refus implicite de donner accès à un dossier médical 8/10/2012
Advies 89 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in een dossier waarin een klacht is opgenomen 8/10/2012
Advies 88 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot het bouwen van een gevangenis in Beveren 8/10/2012
Advies 87 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een opmeting en uitlijning van een personenwagen 8/10/2012
Advies 86 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot het bouwen van een gevangenis in Beveren 8/10/2012
Avis n° 85 Sur le refus implicite de donner accès à un dossier médical 8/10/2012
Avis n° 84 Sur le refus implicite de donner accès des documents concernant la prévention et le bien-être 8/10/2012
Advies 83 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot de douane en de invoer van tropisch hout 8/10/2012
Advies 82 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de ontvangsten en uitgaven van een aantal beroepsverenigingen 8/10/2012
Advies 81 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de omzendbrief die de werking van de Ministerraad regelt 8/10/2012
Advies 80 Met betrekking tot de toegang tot documenten in het bezit van de fiscale administratie over een vzw 10/9/2012
Advies 79 Met betrekking tot de toegang tot een proces-verbaal van waarschuwing 10/9/2012
Advies 78 Met betrekking tot de toegang tot documenten in een nalatenschapsdossier 10/9/2012
Advies 77 Met betrekking tot de toegang tot documenten m.b.t. een beslissing van de Orde der Dierenartsen 10/9/2012
Advies 76 Met betrekking tot de toegang tot stukken in een klachtdossier 10/9/2012
Avis n° 75 Sur le refus implicite de donner accès à un cahier des charges 10/9/2012
Advies 74 Met betrekking tot de toegang tot briefwisseling die werd gevoerd in het kader van een fiscaal geschil 10/9/2012
Advies 73 Met betrekking tot de rampenplannen, noodplannen, adviezen hierover en bestuursdocumenten die meer informatie verschaffen over het nucleair fonds 10/9/2012
Advies 72 Met betrekking tot de toegang tot budgettaire ramingen 10/9/2012
Advies 71 Met betrekking tot de toegang tot documenten die de een bedrijf vroeger bij de overheid heeft ingediend 10/9/2012
Advies 70 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot vliegbewegingen 10/9/2012
Advies 69 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot een rechtszaak 10/9/2012
Advies 68 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot het koninklijk besluit tot verlenging van het ouderschapsverlof 13/8/2012
Avis n° 67 Sur le refus implicite de donner accès aux avis du Conseil d'Etat sur des projets d'arrêté royal 13/8/2012
Advies 66 Met betrekking tot de toegang tot de documenten met betrekking tot een bevorderingsexamen 13/8/2012
Avis n° 65 Sur le refus implicite de donner accès aux licences d'exportations d'armes délivrées par le SPF Economie 13/8/2012
Avis n° 64 Questions sur l'application de la loi du 11 avril 1994 sur le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme 13/8/2012
Advies 63 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot de operatie "Unified Protector" in Libië 13/8/2012
Advies 62 Met betrekking tot de toegang tot de checklist inspecties van één jaar voor wat betreft de pittazaken en tot FOODWEB 13/8/2012
Advies 61 Met betrekking tot de toegang tot documenten waarin melding is gemaakt van tellerstanden van water en elektriciteit 13/8/2012
Advies 60 Met betrekking tot de toegang tot de documenten uit het strafdossier opgenomen in het fiscaal dossier 13/8/2012
Advies 59 Met betrekking tot de toegang tot documenten m.b.t. interne regels toegepast door de FOD Financiën m.b.t. de terugbetaling aan particulieren 13/8/2012
Advies 58 Met betrekking tot de toegang tot documenten m.b.t. de reclame voor geneesmiddelen 13/8/2012
Advies 57 Met betrekking tot de toegang tot documenten m.b.t. de schending van artikel 10 van de wet van 25 maart 1964 13/8/2012
Advies 56 Met betrekking tot de toegang tot documenten m.b.t. geplande aankoop van NH-90-helikopters 13/8/2012
Advies 55 Met betrekking tot de toegang tot documenten m.b.t. kansspelen 13/8/2012
Advies 54 Met betrekking tot de toegang tot delegatiebesluiten van de Minister van Justitie 13/8/2012
Avis n° 53 Sur le refus implicite de donner accès aux rapports de la police concernant une manifestation 13/8/2012
Advies 52 Met betrekking tot de toegang tot notificaties van de Ministerraad 9/7/2012
Advies 51 Met betrekking tot de toegang tot de tellerstanden van de nutsvoorzieningen 9/7/2012
Advies 50 Met betrekking tot de toegang tot de verslagen van de ombudsdienst van een ziekenhuis 9/7/2012
Avis n° 49 Sur le refus implicite de donner accès aux documents d'un marché public 9/7/2012
Advies 48 Met betrekking tot de toegang tot de PSUR's ingediend bij het FAGG in 2011 9/7/2012
Avis n° 47 Sur le refus implicite de donner accès aux rapports d'évaluation transmis à la ville de La Louvière, ainsi que le détail des calculs relatifs à l'expropriation de la parcelle B d'une usine 9/7/2012
Advies 46 Met betrekking tot de toegang tot een opmeting en uitlijning van een personenwagen 9/7/2012
Advies 45 Met betrekking tot de toegang tot documenten over wooneenheden opgenomen in een gemeentelijk leegstandsregister 9/7/2012
Advies 44 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot gebeurtenissen in een slachthuis 9/7/2012
Advies 43 Met betrekking tot de toegang tot documenten van de Orde van Architecten 9/7/2012
Advies 42 Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (Parl. St. Kamer van Volksvertegenwoordigers, DOC 53 2096/001) 11/6/2012
Advies 41 Met betrekking tot de toegang tot trillingsmetingen uitgevoerd in opdracht van Infrabel 11/6/2012
Advies 40 Met betrekking tot de toegang tot documenten in een fiscaal dossier van een derde 11/6/2012
Avis n° 39 Sur le refus implicite de donner accès à l'avis du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides sur la liste des pays d'origine sûrs 11/6/2012
Avis n° 38 Sur le refus de donner accès au dossier fiscal personnel 11/6/2012
Advies 37 Met betrekking tot de toegang tot de GAS-boetes opgelegd door de stad Antwerpen 11/6/2012
Advies 36 Met betrekking tot de toegang tot de notulen van een Provinciale Raad van de Orde van Architecten 11/6/2012
Advies 35 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot de implantaten van de firma PIP 11/6/2012
Avis n° 34 Sur le refus de donner accès au dossier personnel médical et administratif auprès de la SNCB Holding 11/6/2012
Advies 33 Met betrekking tot de toegang tot de jaarrekeningen en jaarverslagen van de Orde van Architecten 11/6/2012
Advies 32 Met betrekking tot de toegang tot de notulen van een Provinciale Raad van de Orde van Architecten 14/5/2012
Advies 31 Met betrekking tot de toegang tot interne auditrapporten van de Federale Politie 14/5/2012
Avis n° 30 Sur le refus de donner accès au dossier personnel et de donner une copie de l'organigramme de structure de la section Human Resources de la SNCB 14/5/2012
Avis n° 29 Sur le refus de donner accès au dossier personnel 16/4/2012
Avis n° 28 Sur le refus de donner accès au dossier auprès de la Sûreté de l'État 16/4/2012
Advies 27 Met betrekking tot de toegang tot ombudsverslagen van een ziekenhuis 16/4/2012
Advies 26 Met betrekking tot de toegang tot de verslagen over de doorlichting van de veiligheid van de Belgische gevangenissen en van het algemeen veiligheidsprofiel 16/4/2012
Advies 25 Met betrekking tot de toegang tot een bevorderingsdossier in het bezit van SELOR 16/4/2012
Advies 24 Met betrekking tot de weigering om een afschrift te verstrekken van de deontologische code van de federale regering 19/3/2012
Avis n° 23 Sur le refus de donner accès au rapport établi suite à la visite effectuée par l'architecte de la commune 9/3/2012
Avis n° 22 Sur le refus de donner accès à tout document relatif à la direction du Service de la Politique criminelle ou à l'exercice au sein de ce service d'activité de chargé de mission 9/3/2012
Advies 21 Met betrekking tot de weigering om een afschrift te verstrekken van de deontologische code van de federale regering 19/3/2012
Advies 20 Met betrekking tot de weigering om een afschrift te verstrekken van een vraag om inlichtingen en het antwoord erop gericht aan een firma 19/3/2012
Advies 19 Met betrekking tot de weigering om een afschrift van het volledige fiscaal dossier te verstrekken 19/3/2012
Avis n° 18 Sur le refus de donner accès aux lettres « Letter of Rights » en anglais et espagnol 19/3/2012
Avis n° 17 Sur le refus de donner accès à la correspondance entre la CEDH et la représentation permanente de la Belgique au Conseil de l'Europe 19/3/2012
Avis n° 16 Sur le refus de donner accès à la correspondance entre la CEDH et la représentation permanente de la Belgique au Conseil de l'Europe 19/3/2012
Avis n° 15 Sur le refus de donner accès à des circulaires concernant la loi dite « Salduz » 13/2/2012
Advies 14 Met betrekking tot de weigering om een afschrift van een opdracht aan een advocaat te verstrekken 13/2/2012
Avis n° 13 Sur le refus de donner accès à une autorisation de stationnement sur la voie publique 13/2/2012
Advies 12 Met betrekking tot een negatief advies van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens 13/2/2012
Advies 11 Met betrekking tot de openbaarheid van de documenten in een bevorderingsdossier 13/2/2012
Advies 10 Met betrekking tot de openbaarheid van de documenten in een bevorderingsdossier 13/2/2012
Advies 9 Met betrekking tot de openbaarheid van de documenten in een bevorderingsdossier 13/2/2012
Advies 8 Met betrekking tot de openbaarheid van voorbereidende documenten van een auditverslag 13/2/2012
Advies 7 Met betrekking tot de weigering tot openbaarmaking van de documenten in een fiscaal dossier van een N.V. 13/2/2012
Advies 6 Met betrekking tot de weigering tot openbaarmaking van documenten in het dossier van de aanvrager bij de RVA 13/2/2012
Advies 5 Met betrekking tot de weigering tot openbaarmaking van documenten die informatie bevatten voor het opstellen van de petroleumbalans 9/1/2012
Advies 4 Met betrekking tot de weigering tot openbaarmaking van de inspectieresultaten door het FAVV 9/1/2012
Avis n° 3 Sur le refus de donner accès aux deux documents en la possession du SPF Economie 9/1/2012
Advies 2 Met betrekking tot de openbaarheid van documenten in het bezit van het Interfederaal Korps voor de Inspectie van Financiën 9/1/2012
Advies 1 Met betrekking tot de openbaarheid van auditverslagen 9/1/2012
Statut BAEC :
Statut BELPIC :
Statut RN :
BAEC fonctionne de manière stable
BAEC est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
BAEC est momentanément hors service
BELPIC fonctionne de manière stable
BELPIC (accès aux "personnes physiques") est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
BELPIC est momentanément hors service
Le Registre National fonctionne de manière stable
Le Registre national (accès aux "personnes physiques") est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
Le Registre National est momentanément hors service