U bent hier :  Commissies » Openbaarheid van bestuur »Voorstelling van de Commissie

Voorstelling van de Commissie

 • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Waarover gaat het?

De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur, is een onafhankelijke adviescommissie die door artikel 8 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur tot stand werd gebracht onder de naam Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten.

Samenstelling van de Commissie

De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer Luc Donnay, staatsraad
Plaatsvervangend voorzitter: -

Plaatsvervangend lid en secretaris: mevrouw Isabelle DELHEZ, attaché

Leden:

 • De heer Brecht VANDENBERGHE, attaché bij de Diensten van de Voorzitter bij de Federale Overheidsdienst Justitie;

 • Mevr. Frédérique MALHERBE, directeur bij de Diensten van de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën;

 • Mevr. Aube WIRTGEN, docent aan de Vrije Universiteit Brussel en advocate;

 • De heer Xavier MINY, docent en assistent bij de Dienst publiek en grondwettelijk recht aan de “Université de Liège”.

Plaatsvervangende leden:

 • De heer Herman VAN DEN LANGENBERGH, jurist bij het Bureau van de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie;

 • Mevrouw Jeanne-Solange MBEZELLE, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;

 • De heer Pieter-Jan Van de Weyer, advocaat en assistent verbonden aan het Instituut voor Administratief Recht van de KU Leuven;

 • Mevrouw Patricia MINSIER, advocate et assistente verbonden aan het “Centre de droit public” van de Université Libre de Bruxelles

Taken

De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur heeft een drievoudige adviesbevoegdheid:

 • ze verstrekt een advies in het kader van een administratief beroep dat is ingesteld wanneer de verzoeker moeilijkheden ondervindt om de raadpleging of de verbetering van een bestuursdocument te verkrijgen;

 • ze verstrekt een advies over de algemene interpretatie van de federale openbaarheidswetgeving wanneer een administratieve overheid daarom verzoekt;

 • ze verstrekt op eigen initiatief een advies over de algemene toepassing van de wet op de openbaarheid van bestuur en kan aan de wetgevende macht voorstellen doen in verband met de toepassing en de eventuele herziening van de federale openbaarheidswetgeving.

Werking

De Commissie oefent haar taak volledig onafhankelijk en neutraal uit. Bij de behandeling van de adviesaanvragen of beroepen kan ze geen instructies ontvangen. Om die onafhankelijkheid te onderstrepen wordt ze voorgezeten door een lid van de Raad van State.

Bovendien is het de leden van de Commissie verboden aanwezig te zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij zij een rechtstreeks belang hebben hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, of waarbij hun bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.

Het is de leden van de Commissie verder verboden aanwezig te zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij zij rechtstreeks betrokken waren bij het nemen van de administratieve beslissing waartegen respectievelijk een verzoek tot heroverweging of een beroep werd ingediend.

De voorzitter opent en sluit de vergaderingen. Hij leidt de besprekingen en organiseert de stemming. Er kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist wanneer ten minste drie van de stemgerechtigde leden onder wie de voorzitter, aanwezig zijn. Bij de beraadslaging en de beslissing moet, behoudens de voorzitter, minstens één Nederlandstalig lid en één Franstalig lid aanwezig zijn.

Als het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan de voorzitter de datum voor een nieuwe vergadering met dezelfde agenda vaststellen. Op die nieuwe vergadering kan er slechts geldig worden beraadslaagd als er ten minste drie leden aanwezig zijn. Bij de beraadslaging en de beslissing moet, behoudens de voorzitter, minstens één Nederlandstalig lid en één Franstalig lid aanwezig zijn.

Alhoewel zoveel als mogelijk een gezamenlijk standpunt wordt ingenomen, is het toch mogelijk dat dit onmogelijk is. In dit geval vindt een stemming plaats waarbij het lid-secretaris niet stemgerechtigd is en waarbij in geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend is.

Als een effectief lid afwezig of verhinderd is, wordt het door zijn plaatsvervanger vervangen.

De bijeenkomsten van de beide afdelingen zijn niet openbaar. De bijeenkomsten van de Commissie en alle informatie die wordt verkregen in het kader van haar werking, zijn bovendien vertrouwelijk.

De vertrouwelijkheid geldt ook voor het secretariaat, de betrokken partijen en de deskundigen die eventueel worden gehoord en de personeelsleden van de instantie aan wie inlichtingen worden gevraagd.

De voorzitter of zijn plaatsvervanger ondertekent namens de Commissie alle briefwisseling, aanbevelingen, adviezen en beslissingen. Hij kan in de gevallen bepaald in het huishoudelijk reglement deze bevoegdheid delegeren. In het huishoudelijk reglement van de Commissie is bepaald dat de voorzitter de bevoegdheid kan delegeren om alle briefwisseling te ondertekenen ter voorbereiding van de vergaderingen van de Commissie, om informatie op te vragen die nodig is voor de behandeling van de dossiers en om informatie te geven aan burgers en besturen die daarom verzoeken.

De adviezen van de afdeling openbaarheid van bestuur zijn gemotiveerd en worden via deze website openbaar gemaakt.

Specifieke bevoegdheden

Als ze een verzoek om advies heeft ontvangen, kan de Commissie alle nuttige informatie ter plaatse inzien of ze opvragen bij de betrokken federale, provinciale of gemeentelijke administratieve overheid.

Zij kan eveneens alle betrokken partijen en deskundigen horen en de personeelsleden van de betrokken federale, provinciale of gemeentelijke administratieve overheid om aanvullende inlichtingen vragen.

Contactgegevens

De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten heeft haar zetel in de

FOD Binnenlandse Zaken, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
Telefoon: 02 518 20 72
Fax: 02 518 25 72
E-mail: Ctb-Cada@rrn.fgov.be

 

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst