U bent hier :  Commissies » Toegang tot milieu-informatie »Het administratief beroep

Het administratief beroep

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Waartegen kan een beroep worden ingesteld?

Een beroep kan worden ingesteld tegen:

  • elke beslissing die de aanvraag onvoldoende honoreert of niet in overeenstemming is met de bepalingen van de wet: gehele of gedeeltelijke afwijzing, onvoldoende of onjuist beantwoord, geen respect voor de gevraagde vorm of het gevraagde elektronische formaat, onvoldoende gemotiveerd, enz.
  • het ontbreken van een beslissing binnen de maximale mededelingstermijn van de beslissing van 30 of 45 (in geval van verlenging) kalenderdagen;
  • het feit dat een positieve beslissing niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd binnen de maximale uitvoeringstermijn van 30 kalenderdagen of 45 kalenderdagen in geval er beslist werd tot verlenging van de beslissingstermijn.

De termijn waarbinnen je je beroep moet instellen

Het beroep moet in principe ingediend worden binnen een termijn van 60 kalenderdagen.

Als beroep wordt aangetekend tegen een uitdrukkelijke beslissing, bijvoorbeeld een beslissing die de openbaarmaking geheel of gedeeltelijk afwijst, dan begint deze termijn te lopen de dag na het versturen van deze beslissing.
Deze maximumtermijn geldt niet wanneer beroep wordt aangetekend tegen het feit dat geen tijdige beslissing werd genomen.

Als de beslissing niet, of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, geldt dat de termijn voor het indienen van het beroep 30 kalenderdagen bedraagt, vanaf de dag na het verstrijken van de uitvoeringstermijn.

Het beroepsschrift

De aanvrager moet je je beroep schriftelijk indienen. Dit betekent dat je je beroep ook per fax en per e-mail kan indienen. Je vergezelt het beroep van een kopie van je oorspronkelijke aanvraag, het eventuele antwoord van de milieu-instantie waarbij je de aanvraag hebt verricht en eventuele latere briefwisseling die je van de milieu-instantie hebt ontvangen.

De behandeling van het beroep

Als het secretariaat van de Commissie jouw beroep ontvangt, registreert ze dat onmiddelijk. Het secretariaat van de Commissie stuurt je een ontvangstbewijs waarin ze aangeeft onder welk nummer je beroep is geregistreerd en wanneer zij je beroep heeft ontvangen. Als dit mogelijk is, vermeldt het secretariaat ook wanneer de Commissie over het beroep zal beraadslagen. Ontbreken bepaalde documenten, dan zal het secretariaat deze documenten bij je opvragen om de Commissie in staat te stellen het beroep te behandelen.

Je ook zelf de mogelijkheid om na te gaan of het beroep correct werd geregistreerd en welke de precieze datum van registratie en van ontvangst is. Je hebt een onmiddellijk recht van toegang tot die informatie. Ditzelfde recht van toegang komt ook toe aan de milieu-instantie.

Ook de milieu-instantie wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van het feit dat er een beroep tegen haar werd ingediend. Meestal zal het secretariaat onmiddellijk de milieu-informatie opvragen waarover betwisting bestaat. Een milieu-instantie is op grond van de wet zelf verplicht om op dit verzoek in te gaan. Een milieu-instantie kan daarop uit eigen beweging haar beslissing nader toelichten.

Het secretariaat analyseert je aanvraag en stelt hiervan een nota op waarin een voorstel van beslissing is opgenomen voor zover dit mogelijk is.

De Commissie beraadslaagt over elk beroep en komt in principe hiervoor samen. Heeft zij bijkomende inlichtingen nodig, dan kan zij de behandeling verdagen naar een later moment.
Betreft het echter een beroep dat kennelijk niet ontvankelijk is of een aangelegenheid waarover de Commissie al een vaststaand standpunt heeft uitgewerkt, dan gebeurt de deliberatie, tenzij een lid daartegen bezwaar maakt, via elektronische weg. In dat geval bezorgt de secretaris van de Commissie, hierna secretaris genoemd, zo snel mogelijk na de ontvangst van het beroep een analyse van de zaak en een ontwerp van beslissing of advies via elektronische weg aan de leden van de Commissie die hun opmerkingen bij voorkeur binnen vijf kalenderdagen moeten doen kennen. Een nieuw voorstel van beslissing of advies wordt vervolgens opnieuw via elektronische weg voorgelegd aan deze leden die bij voorkeur binnen vijf kalenderdagen via elektronische weg hun stem dienen uit te brengen.

De beslissing over het beroep

De Federale Beroepscommissie dient haar beslissing af te leveren binnen een termijn van dertig dagen. Ze kan altijd die termijn met vijftien dagen verlengen wanneer de informatie moeilijk tijdig te verzamelen of wanneer toetsing van de uitzonderingsgronden moeilijk is. Die verlenging moet schriftelijk en gemotiveerd worden binnen de oorspronkelijke termijn van dertig dagen.

Slaagt de Federale Beroepscommissie er niet in om tijdig te beslissen, dan behoudt ze haar mogelijkheid om te beslissen. De termijnen die gelden voor de Commissie zijn immers termijnen van orde. De termijn waarbinnen de Federale Beroepscommissie neemt, moet wel beantwoorden aan een redelijke termijn.

De Commissie stuurt haar beslissing zowel aan de aanvrager als ook de betrokken milieu-instantie.

De uitvoering van de beslissing over het beroep

In principe voert de milieu-instantie de voor de aanvrager geheel of gedeeltelijk gunstige beslissing van de Federale Beroepscommissie uit binnen de veertig kalenderdagen of in geval van verlenging binnen de vijfenvijftig kalenderdagen nadat het beroep werd ingediend. Voor alle duidelijkheid een milieu-instantie heeft geen veertig kalenderdagen de tijd om tot uitvoering van de beslissing van de Federale Bereoepsinstantie over te gaan omdat alle termijnen moeten worden berekend vertrekkende vanaf het moment dat de Federale Beroepscommissie het beroep heeft ontvangen.

Een eventuele positieve beslissing van de Federale Beroepscommissie die de openbaarmaking toekent, kan in bepaalde gevallen onvoldoende zijn om de verzoeker volledige genoegdoening te geven. Daarom kan de Federale Beroepscommissie haar eigen beslissing ook daadwerkelijk kan laten uitvoeren wanneer de milieu-instantie die over de milieu-informatie beschikt, nagelaten heeft de beslissing van de beroepsinstantie binnen de daarvoor vastgelegde termijn uit te voeren.
De federale Beroepscommissie kan hiertoe de door de aanvrager gevraagde milieu-informatie opvragen bij de betrokken milieu-instantie– voorzover zij deze nog niet in zijn bezit zou hebben om een gemotiveerde beslissing te nemen – en deze zelf aan de aanvrager bezorgen. Ook wanneer inzagerecht wordt gevraagd en verleend, beschikt zij over gelijkaardige bevoegdheden.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst