U bent hier :  Commissies » Toegang tot milieu-informatie »Voorstelling

Voorstelling van de Federale Beroepscommissie

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Wat?

De Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie is een onafhankelijke beroeps- en adviesinstantie die door artikel 33 van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie tot stand werd gebracht.

Samenstelling van de Federale Beroepscommissie

De Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie is als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer Frédéric GOSSELIN

Leden:

  • De heer Brecht VERCRUYSSE, attaché, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
  • De heer Steven VANDENBORRE, attaché, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
  • Mevrouw Hrisanti PRASMAN, adviseur, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

Plaatsvervangende leden:

  • De heer Henri KEVERS, attaché, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
  • De heer Jesse Verhalle, attaché, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
  • Mevrouw Claudia HILDEBRAND, attaché, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Taken

De Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie heeft een tweevoudige bevoegdheid:

  • ze neemt een beslissing over een administratief beroep dat bij haar is ingesteld wanneer de verzoeker moeilijkheden ondervindt om toegang te verkrijgen tot milieu-informatie of om de verbetering te verkrijgen van milieu-informatie die op zichzelf betrekking heeft;
  • ze verstrekt ook adviezen hetzij uit eigen beweging, hetzij op vraag van de regering, van de federale wetgevende kamers of van de 'federale' milieu-instanties over elke aangelegenheid die betrekking heeft op de toepassing van de grondbeginselen van het recht van toegang tot milieu-informatie, in het kader van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie. De Federale Beroepscommissie brengt echter geen advies uit over een concreet beroep dat bij haar is ingediend.

Werking

De Federale Beroepscommissie oefent haar taak volledig onafhankelijk en neutraal uit. Bij de behandeling van de adviesaanvragen of beroepen kan ze geen instructies ontvangen. Om die onafhankelijkheid te onderstrepen wordt ze voorgezeten door een lid van de Raad van State.

Bovendien is het de leden van de Commissie verboden aanwezig te zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij zij een rechtstreeks belang hebben hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, of waarbij hun bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.

De leden van de Commissie mogen ook niet aanwezig zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij zij rechtstreeks zijn betrokken geweest bij het nemen van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld.

De voorzitter opent en sluit de vergaderingen. Hij leidt de besprekingen en organiseert de stemming. De beroepscommissie kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste drie van haar stemgerechtigde leden onder wie de voorzitter, aanwezig zijn. Als het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan de voorzitter de datum voor een nieuwe vergadering met dezelfde agenda vaststellen.

Hoewel zoveel als mogelijk een gezamenlijk standpunt wordt ingenomen, kan het toch voorkomen dat dit onmogelijk is. In dit geval vindt een stemming plaats waarbij in geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend is.

Als een effectief lid afwezig of verhinderd is, wordt het door zijn plaatsvervanger vervangen.

De bijeenkomsten van de Federale Beroepscommissie zijn niet openbaar. Haar bijeenkomsten en alle informatie die wordt verkregen in het kader van haar werking, zijn bovendien vertrouwelijk.

De voorzitter of zijn plaatsvervanger ondertekent namens de federale Beroepscommissie alle briefwisseling, aanbevelingen, adviezen en beslissingen. Hij kan deze bevoegdheid delegeren. Via een delegatiebeslissing heeft hij de secretaris gemachtigd om de briefwisseling te ontvangen en te openen gericht aan de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, de nodige briefwisseling te voeren en te ondertekenen die nodig is om de vergaderingen van deze Commissie voor te bereiden en informatie te geven aan burgers en besturen die daarom verzoeken.

De beslissingen en adviezen van de Federale Beroepscommissie zijn gemotiveerd en worden via deze website openbaar gemaakt.

Specifieke bevoegdheden

Als er bij haar een beroep aanhangig wordt gemaakt, kan de federale Beroepscommissie alle nuttige informatie ter plaatse inzien of ze opvragen bij de betrokken milieu-instantie.

Zij kan eveneens alle betrokken partijen en deskundigen horen en de personeelsleden van de betrokken milieu-instantie om aanvullende inlichtingen vragen.

Contactgegevens

De Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie heeft haar zetel in de FOD Binnenlandse Zaken, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel.

Telefoon: 02 518 20 97
Fax: 02 518 25 97
e-mail: Fbc-Cfr@rrn.fgov.be

 

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst