U bent hier :  Identiteitsdocumenten » eID »Beschadigde eID ?

Beschadigde eID ?

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Procedure voor de burger

Indien de burger vaststelt dat zijn elektronische identiteitskaart defect is of een fout bevat, moet hij naar het gemeentebestuur van zijn woonplaats gaan.

Een gemeenteambtenaar zal dan eerst de kaart visueel controleren. Indien er aanwijzingen zijn dat de burger de kaart niet als een goede huisvader behandeld heeft, zal er geen verdere analyse gebeuren en zal de kaart vernietigd worden. Indien de burger niet akkoord gaat met de beoordeling van de gemeenteambtenaar, kan hij vragen om de kaart toch te laten analyseren door de Helpdesk ADIB.
Als er niet onmiddellijk nalatigheden vastgesteld worden, zal de gemeenteambtenaar een onderzoek instellen.

Indien de burger zijn identiteitsdocument dringend nodig heeft, bijvoorbeeld voor een reis naar het buitenland of om professionele redenen, kan er een elektronische identiteitskaart aangevraagd worden via de spoedprocedure.

Indien na analyse blijkt dat het defect of de fout niet door de burger veroorzaakt werd, zullen de kosten voor de aanmaak van de nieuwe kaart terugbetaald worden. Dat geldt eveneens voor de kosten voor de spoedprocedure, op voorwaarde dat de burger de noodzaak van de spoedprocedure kan aantonen aan de hand van de nodige bewijsstukken (zie verder).

Na analyse en goedkeuring kunnen ook bijkomende kosten aan de burger terugbetaald worden. Een dergelijke aanvraag moet ingediend worden door middel van het document 'terugbetalingsformulier'.

De gemeenteambtenaar deelt aan de burger mee dat hij het terugbetalingsformulier moet invullen op de site van de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken van de FOD Binnenlandse Zaken moet invullen : www.ibz.rrn.fgov.be : Deel “eID” – Rubriek “Beschadigde eID?”). De burger voegt er de nodige originele bewijsstukken bij en stuurt alles naar het adres vermeld op het formulier.

De burger zal van de dienst een ontvangstbewijs toegestuurd krijgen.

De analyse van de defecte kaart wordt door de bevoegde diensten uitgevoerd op basis van een lijst die is opgesteld door een erkende expert.

Wanneer na de analyse blijkt dat de kaart defect is door onachtzaam gebruik van de burger zal deze een schrijven ontvangen met de mededeling dat de kosten niet zullen worden terugbetaald.

Wanneer de burger daarentegen niet verantwoordelijk wordt gesteld voor de defecte kaart zullen de bewijsstukken worden geanalyseerd door de bevoegde diensten van de Federale Overheid Binnenlandse Zaken.

De Helpdesk ADIB zal naar de burger een brief sturen met informatie over het resultaat van de analyse en een gedetailleerd overzicht van de kosten die terugbetaald zullen worden. Het bedrag zal gestort worden op de rekening die de burger op het formulier vermeld heeft.

Hebt u verdere vragen over de procedure of wenst u meer inlichtingen, gelieve de helpdesk ADIB te contacteren op 02/518 21 16 of per e-mail: helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst