U bent hier :  Rijksregister » Reglementering » Onderrichtingen »Lijst van de informatietypes

Lijst van de informatietypes

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

I.T. INFORMATIE
000 Identificatienummer
001 Gemeente van verblijf
002 Referentiedossier
003 Bepaling van de hoofdverblijfplaats
004 Aanpassing van de registratie van het geslacht
005 Aangifte van wijziging verblijfplaats (tot 01/11/1992)
005 Aangifte van aanvraag tot inschrijving (vanaf 01/11/1992)
006 Plaats van herkomst
007 Tijdelijke aanwezigheid
008 Recht op terugkeer
010 Familienaam en voornamen
011 Pseudoniem
012 Adellijke titel
013 Wijziging van de naam, de voornamen en van de adellijke titel
018 Aangifte van het adres in het buitenland
019 Aangifte van adreswijziging
020 Adres van de hoofdverblijfplaats
021 Gedeeld verblijf
022 Verblijfplaats in het buitenland
023 Postadres in het buitenland
024 Referentieadres
026 Tijdelijke afwezigheid
027 Wettelijke woonplaats
028 Voorlopige inschrijving
031 Nationaliteit
032 Meervoudige nationaliteit
040 - 046 Identificatiegegevens afkomstig van het register van afgevoerden van de KSZ
070 Beroep
073 Pensioenbrevetten
074 Pensioenbrevetten (speciaal)
100 Geboorteplaats
101 Geboortedatum
110 Afstamming
111 Statuut die persoon vertegenwoordigd of bijgestaan wordt (tot 31.08.2014)
111 Juridisch statuut van de persoon (vanaf 01.09.2014)
113 Persoon die vertegenwoordigt of bijstaat (tot 31.08.2014)
113 De naam, de voornaam en het adres van de bewindvoerder over de goederen of van de persoon van wie melding wordt gemaakt in de in artikel 1249, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde beslissing (vanaf 01.09.2014)
113 Voor niet-ontvoogde minderjarigen: de identiteit van de voogd (en de toeziende voogd) of de pleegvoogd (vanaf 01.09.2014)
114 Afstamming in dalende lijn
120 Burgerlijke staat
121 Geboorteplaats van de echtgeno(o)t(e)
122 Contract (huwelijks / vermogensrechtelijk)
123 Wettelijke samenwoning
124 Schijnhuwelijk
125 Schijn-wettelijke samenwoning
124 - 125 Inschrijving in het wachtregister van personen zonder Rijksregisternummer
128 Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV)
130 Kiesgegevens
131 Kiesgegevens vreemde onderdanen
132 Stemrecht Belgen in het buitenland
140 Referentiepersoon van het gezin
141 Gezinslid
150 Plaats en datum van overlijden
151 De gerechtelijke verklaringen van overlijden en de administratieve verklaringen van vermoedelijk overlijden
152 Wijze van teraardebestelling
153 Wijze van lijkbezorging en rituelen
160 Militie
180 Bestaan van het identiteits- en handtekenings-certificaat
190 Erkenning van titel
191 Rijbewijs (MVI)
192 Transplantatie organen
193 Leurderskaart
194 Rijbewijs
195 Identiteitsbewijs
196 Sociale zekerheidskaart
197 Beroepskaart (vreemdelingen)
198 Arbeidskaart (vreemdelingen)
199 Paspoort (Belg)
200 Nummer van de Dienst Vreemdelingenzaken
202 Bijzondere informatie (vreemdelingen)
205* Hoedanigheid van de persoon
206* Administratieve toestand
206 Asielprocedure
207* Verplichte plaats van inschrijving
208* Voorlopig inschrijvingsnummer
210 Vermelding van het register
211* Identiteitsdocument
212* Gekozen woonplaats
213* Andere naam of pseudoniem
214* Aangegeven adres
240 Boek- en bladnummer
246 Gemeentelijke informatie
247 De contactgegevens van de burger
250 Verwijzing naar geannuleerd dossier
251 Datum bijwerking hoofdverblijfplaats
252 Niet mededeelbaar adres
253 Collectedatum
254 Datum laatste bijwerking
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst